女主很小就和男主做了,宝贝你自己动快一点

Straipsniai

Teminis straipsni? s?ra?as
Baldai (50)
Statyba (41)
Interjero dizainas (83)
V?dinimas (2)
Nekilnojamas turtas (22)
Ekologija (16)
Technologijos (25)
Būstas (90)
Ap?eldinimas (16)
 

Naujausi straipsniai

Parketo ?rengimas. Kaip i?sirinkti parketlentes?

2019-02-11
Jau daugel? met? parketas yra pagrindinis dizaino ir vidaus erdv?s elementas. Kod?l taip atsitiko? Tai ne tik mada, nes mediena yra ?inoma d?l savo savybi?: didelis elastingumas, didelis atsparumas, ji yra puikus ?ilumos ir garso izoliatorius. Medienos parketo ?rengimas yra geriausias sprendimas, jei norite savo namuose sukurti sveik?, jauki? ir patogi? atmosfer?.

Avarinis dur? atrakinimas

2019-02-11
Kiekvienam i? mūs? bent vien? kart? gyvenim? teko atsidurti nemalonioje situacijoje, kai u?strigo nam? ar kitos durys ir negal?jote patekti ? vid? arba i?eiti i? patalpos. Geresn? situacija, jeigu jūs tuo metu buvote lauko, o ne patalpoje, nes tokiu atveju esate tarsi kal?jime. Bet kokiu atveju tokia situacija yra labai nemaloni.

Lazerinis graviravimas: originalumas ir puo?numas

2019-02-06
Lazerin? grviravim? da?nai renkasi ?mon?s, ie?kantys originali? dovan? ar tiesiog trok?tantys savo nam?, biuro ar kit? interjer? papuo?ti i?skirtin?mis detal?mis. Ta?iau ?ios srities meistrai sako, jog tai n?ra vienintel? graviravimo paskirtis. Tad k? der?t? ?inoti apie lazerin? graviravim??

Skardos lankstymo ypatumai

2019-01-31
Skardos lankstymas yra būdas pagaminti ?vairius daiktus i? ?ios med?iagos. Lak?tinio metalo lenkimo yra metalo formavimo procesas, kuris sukuria plastin? deformacij? per lenkimo a??. Paprastai lankstymas nesukuria lak?tinio metalo storio poky?i?. Pramon?je ?is procesas naudojamas siekiant suteikti lak?tiniam metalui daugiau tvirtumo ir standumo, pakeisti jo inercijos moment? arba pagerinti produkt? i?vaizd?.

Statybos taisykl?s: patik?kite savo verslo ger? vard? profesionalams

2019-01-23
Statydami nam? ar kok? kit? statin?, galvojame, jog pakanka puikaus pastato projekto, geros statybos komandos ir visi darbai eisis kaip i? pypk?s. Deja, realyb? ?iek tiek kitokia. Egzistuoja statybos taisykl?s, kuri? privalu laikytis. Taigi, k? apima ?ios taisykl?s ir kas jas parengia?

Fibrocementini? plok??i? privalumai

2019-01-22
Fibrocementin?s plok?t?s kitaip dar vadinamos pluo?tinio cemento plok?t?mis. Fibrocementin?s dailylent?s yra surenkamos ir apsaugan?ios nam? i?or?. Pluo?tinis cementas - tai mi?inys, kurio sud?tyje yra sm?lio ir pluo?to, pagaminto i? kartono. Investicijos ? pluo?tinio cemento dailylentes yra naudingos ir ilgalaik?s.

Kokie ?em?s darbai atliekami prie? pradedant statybos darbus?

2019-01-15
Prie? statydami kok? nors statin?, pirmiausia tinkamai turime paruo?ti ?em?, ant kurios puikuosis mūs? namai, vasarnamis, planuojama ?kurti ?mon? ar koks nors kitas pastatas. Pagauti entuziazmo, da?nai manome, jog patys visk? paj?gsime sutvarkyti. Tik prad?jus veikti i?ai?k?ja, jog tai, kaip ir kiekvienas darbas, reikalauja daug profesionali? ?ini?. Tad, kokie ?em?s darbai būtini, norint tvirto ir ilgaam?io statinio?

CNC stakl?s: privalumai bei trūkumai

2019-01-14
CNC stakl?s yra kompiuterizuotos stakl?s. CNC apdirbimas, kuris rei?kia ?Computer Numerical Control“, yra modernus gamybos metodas, naudojamas valdyti stakles.

Baldai pagal u?sakym? – 5 privalumai

2019-01-08
Baldai pagal u?sakym? – tai tokie baldai, kurie gaminami kiekvienam u?sakovui individualiai, pagal jo pageidavimus ir pan. Lyginant su i? anksto pagamintais baldais, jie da?nai yra brangesni, ta?iau u? individual? dizain? reikia mok?ti. Baldai pagal u?sakym? – garantija, kad būsite i?skirtiniai, nes niekas kitas netur?s toki? pa?i? bald?. Kai kurie ?mon?s tai sieja su ekstravaganti?kumu, prabanga, ta?iau tai tikrai ne visada yra tiesa.

U?sikirto nam? durys – kaip atrakinti spyn??

2019-01-07
Dur? u?raktai reikalingi kiekvieno i? mūs? nam? saugumui. Jie u?tikrina ramyb?, ta?iau kartais gali tapti didele problema, t.y. kai durys u?sikerta ir j? nei?eina atrakinti raktu. I? ties?, vidaus durys gali netur?ti u?rakto, ta?iau lauko durims jis būtinas.

Paminkl? gamyba. ? k? reikia atkreipti d?mes??

2018-11-13
Paminklo pasirinkimas yra pakankamai sud?tinga u?duotis, nes reikia nuspr?sti d?l med?iag?, apdailos ir graviravimo. Be to, visus ?iuos sprendimus reikia priimti itin sunki? akimirk? – netekus artimo ir mylimo ?mogaus. Da?nai paminklo u?sakymu bei kitais darbais pasirūpina ?iek tiek tolimesni giminai?iai arba artimieji, kurie lengviau priima netekt?, sugeba blaiviau m?styti. Juk renkantis paminkl?, tvorel? blaivus protas būtinas.

TOP 3 pakavimo med?iagos

2018-11-12
Nors jud?jimas yra ?domi ?mogaus gyvenimo dalis, tai taip pat yra laikas, kuris gali būti labai ?temptas ir kuriame vis daug?ja dalyk?, kuriuos reikia daryti ir organizuoti. Ties? sakant, pakavimo med?iagos naudojamos tiek asmeniniams, tiek komerciniams tikslams. Pavyzd?iui, jeigu jūs persikraustote ? nauj? būst?, reikia saugiai perve?ti ?vairius daiktus i? ta?ko A ? ta?k? B. Tas pats galioja ir perve?imo paslaugas teikian?ioms ?mon?ms ir kt.

Kokybi?ki da?ai sienoms – 5 savyb?s, ? kurias būtina atkreipti d?mes?

2018-11-07
Jeigu ?sirengiate arba remontuojate savo būst?, neabejotinai svarstote, kaip i?da?yti sienas. Sunku i?sirinkti ne tik sien? da?? spalvas, bet ir pa?ius da?us. Svarbu ne tik atitaikyti spalv?, bet ir i?sirinkti kokybi?kus, aplinkai nekenksmingus, ilgaam?ius, valymui bei plovimui atsparius, pralaid?ius vandens garams da?us.

Stakl?s: rinkit?s tik kokybi?kas ir ekonomi?kas

2018-10-30
Kas yra stakl?s? Tai – techninis prietaisas naudojamas ?vairi? med?iag? apdirbimui arba gaminimui. ?iomis spartaus technikos tobul?jimo dienomis tiek pavieniai asmenys, tiek ?vairios ?mon?s sunkiai i?siver?ia be ?io ?renginio. O j? pasirinkimas i?ties platus. Tad, kaip i?sirinkti pa?ias na?iausias, tik jūs? med?iagai apdoroti tinkamiausias stakles?

Sodo nameli? tipai. Kok? rinktis?

2018-10-26
Mediniai sodo nameliai paprastai yra ramus prieglobstis toliau nuo intensyvaus miesto ritmo, ta?iau jie n?ra tiesiog i? med?io r?st? sud?liota pa?iūr?. Tokie vasarnamiai turi savo istorij?, savo tipus ir, priklausomai nuo jūs? poreikio, panaudojimo būdus. Kai kurie tinkami tik vasar?, kai kuriuose galima ?ildytis ir ?iem?. Didesni ir ma?esni, ta?iau visi i? medienos – o kaip pasirinkti pat? geriausi??

Renkam?s du?? ir du?o sieneles

2018-10-25
Jeigu ?iuo metu ?sirengiate nauj? nam? ar but?, arba j? remontuojate, neabejotinai susim?st?te apie tai, kaip ?sirengti vonios kambar?. Ar rinktis voni?, ar du??? Jeigu nusprend?te, kad norite du?o, kitas klausimas – koks jis tur?t? būti?

Fasad? valymas

2018-10-17

Viskas, ko reikia profesionaliam metalo apdirbimui

2017-10-16
Metalo apdirbimas – tai sud?tingas ir daug patirties reikalaujantis procesas. ?mon?je dirba tik gerai kvalifikuoti ir ne ma?esn? nei penkeri? met? sta?? turintys specialistai.
U?daryti
U?daryti